Please copy and paste here your remarketing code.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľom internetového obchodu RajVôní.sk je PR-MEDIA s.r.o., IČO: 51 923 408, sídlo: Dlhá 504/93, 97213 Nitr.Pravno. Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ako prevádzkovateľ postupujeme pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
- ostatné súvisiace zákony a nariadenia

AKÉ SÚ DÔVODY A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súčasťou vybavenia objednávky zákazníka a informovanie o produktoch, o ktoré zákazník prejavil záujem. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom nemohli poskytnúť naše služby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.

Keďže chceme našim návštevníkom a zákazníkom poskytnúť čo najlepšie služby, kvalitný sortiment produktov, prehľadné webové stránky a pohodlie pri zadávaní objednávky, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie, je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analitycs, Livechatoo a Smartlook. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Snažíme sa o spracúvanie čo najmenšieho množstva osobných údajov. Ide hlavne o údaje, ktoré sú bezprostredne nutné pre vystavenie faktúry a doručenie objednaného tovaru.

Ide konktrétne o tieto údaje:

Meno a Priezvisko, fakturačná a doručovacia adresa, emailová adresa a mobilné telefónne číslo.

  • Meno, Priezvisko a adresa sú využívané pre vystavenie objednávky a faktúry a následné doručenie objednávky formou, akú si zákazník zvolil pri zadaní objednávky.

  • Emailová adresa je potrebná pre zaslanie potvrdenia objednávky a informácií súvisiacimi s vybavením, resp. odoslaním objednávky či doručením informácie o spôsobe a čase doručenia tovaru. V prípade vyjadrenia súhlasu zákazníka sú na email sporadicky zasielané informácie ohľadne produktov nášho eshopu (newsletter).

  • Mobilné telefónne číslo je využívané len pre zaslanie SMS informácie o uložení zásielky na pošte alebo o dátume a čase doručenia prepravnou spoločnosťou, v nutných prípadoch na konzultáciu ohľadne objednaného tovaru alebo spôsobe platby. Marketingové ponuky telefonicky ani formou SMS nikdy nezasielame.

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti PR-MEDIA s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti PR-MEDIA s.r.o., váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas  (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Pri prevádzke internetového obchodu RajVôní.sk vysoko dbáme na dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Zoznam tretích strán, ktorým sú poskytované osobné údaje:

- Slovenská pošta, a.s. - údaje potrebné pre doručenie objednávky

AKO NAKLADÁME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI?

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Ako dotknutá osoba máte právo:

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (teda svoje vlastné údaje),

b) na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov

d) na prenosnosť osobných údajov,

e)podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,

f) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

g) Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky tieto práva si môžete uplatniť písomnou formou a to buď emailom na hotline@rajvoni.sk alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Registrovaný zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.rajvoni.sk v časti Účet/Osobné údaje.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: hotline@rajvoni.sk alebo priamo na poštovú adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

AKO MôŽEM ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS NA ZASIELANIE MARKETINGOVÝCH PONÚK? (NEWSLETTER)

Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na email hotline@rajvoni.sk alebo sa môže odhlásiť kliknutím na odhlasovací formulár v pätičke každého emailu, ktorý mu posielame, pričom tieto kontakty okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Pri písomnom alebo emailovom odvolaní súhlasu môžeme od zákazníka vyžadovať overenie totožnosti, aby sme si overili, že o odvolanie súhlasu žiada skutočne oprávená osoba. Overením totožnosti je spravidla overenie emailovej adresy žiadajúceho, či sa zhoduje s emailom, ktorý bol zadávaný pri registrácii.

Začiatok platnosti zásad ochrany osobných údajov v tomto znení je 24.máj.2018