Please copy and paste here your remarketing code.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia

Predávajúci

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.rajvoni.sk, ktorého majiteľom a prevádzkovateľom je:

PR-MEDIA s.r.o.
Dlhá 504/93
97213 Nitrianske Pravno

tel. 0907/855167
hotline@rajvoni.sk
IČO 51 923 408
DIČ 2120831141

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo: 36993/R

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, E-mail: 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky. 

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Internetový obchod rajvoni.sk poskytuje svoje služby zo sídla spoločnosti prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na adrese www.rajvoni.sk nonstop. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania služby spôsobené technickou údržbou obchodu alebo technickou závadou či už na strane prevádzkovateľa, alebo tretej strany poskytujúcej technické služby súvysiace s prevádzkou.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku technických problémov.

Objednávka

Objednávka sa vykonáva výhradne prostredníctvom eshopu na adrese www.rajvoni.sk

Potvrdenie prijatia objednávky je vykonané automatizovaným systémom v čo najskoršom možnom čase po vykonaní objednávky. Takto potvrdená objednávka je záväzná a je ju možné v prípade potreby zmeniť alebo stornovať len do vyexpedovania objednávky. Zmeny, resp. storonovanie objednávky sa vykonávajú telefonicky (0907/855167) alebo emailom (objednavky@rajvoni.sk).

O priebehu vybavenia objednávky je kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy alebo jeho časti a tým neuzavrieť kúpnu zmluvu, ak je tovar natrvalo vypredaný alebo je dlhodobo nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, bude kupujúci o tom bezodkladne informovaní.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. 

Minimálna hodnota objednaného tovaru prostredníctvom elektronickej objednávky na eshope je 5,-€
Menšie objednávky prijímame len po telefonickej dohode na hotline. 

3. Dodacie a platobné podmienky

CENA

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Výsledná cena objednávky vrátane poplatkov za doručenie je vždy jesne uvedená pri poslednom kroku objednávky. Predajca nie je platcom DPH. 

DORUČENIE A POŠTOVNÉ

Tovar zasielame Slovenskou poštou ako balík na poštu alebo balík na adresu. Spôsob doručenia a spôsob platby (prevod/dobierka) si kupujúci zvolí pred odoslaním objednávky. Presnú výšku poštovného sa kupujúci dozvie pri výbere doručenia pri uskutočňovaní objednávky alebo v sekcii "Doručenie", resp. priebežne počas nákupu v "košíku". Balné neúčtujeme. 

Kupujúci je povinný objednávku prevziať.
Pri doručení ako "balík na poštu" si objednávku preberá na ním zvolenej pošte najneskôr do dátumu uloženia (do 14 dní od doručenia na poštu)
Pri doručení ako "balík na adresu" si objednávku kupujúci preberá na adrese, ktorú zadal pri vykonaní objednávky, ak sa dopravcom nedohodne inak.
Pri neprevzatí objednávky bude predajca požadovať úhradu škody, ktorá mu týmto vznikla (náhradu poštovného a vratného)! 
 

DEŇ EXPEDÍCIE

Objednávky vybavujeme priebežne a tovar, ktorý máme na sklade, zasielame nejneskôr do troch pracovných dní od obdržania objednávky resp. peňazí pri platbe vopred na bankový účet.

O odovzdaní objednávky prepravcovi budete informovaní mailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

3. Nadobudnutie vlastníctva 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

4. Reklamačný poriadok

Záruku je možné uplatniť v zákonnej lehote, t.j. 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo vadu materiálu. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené nevhodným zaobchádzaním (napr. nerešpektovaním uvedených odporúčaní výrobcu), na bežné opotrebenie z dôvodu samotného používania. 

Súčasťou zásielky je faktúra, ktorá zároveň slúži ako doklad pre prípadnú reklamáciu. Tento doklad uchovajte pre prípadnú reklamáciu.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Reklamácia musí mať písomnú formu.

Postup pri reklamácii:

 1. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, informujte nás o tom telefonicky na 0907/855167 alebo e-mailom na hotline@rajvoni.sk  Tieto kontakty využite aj v prípade, ak potrebujete pomoc ohľadne postupu reklamovania.
 2. Spíšte reklamáciu a nezabudnite do nej zahrnúť:

  a) označenie a popis chyby
  b) číslo objednávky
  c) kópiu kúpneho dokladu (faktúry)
  d) kontakt na kupujúceho.

 3. odošlite reklamovaný tovar spolu s písomnou formou reklamácie predávajúcemu na adresu:

       Raj vôní
       Dlhá 504/93
       972 13 Nitrianske Pravno

Zasielaný reklamovaný tovar musí byť riadne a bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Za bezpečné balenie je zodpovedný reklamujúci zákazník. Odporúčame poslať balík doporučenou zásielkou a poistený.

POZOR! Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nemôže byť predajcom prebraný!

Reklamáciu vybavujeme maximálne do 30-tich pracovných dní. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Po obdržaní reklamovaného tovaru budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


Záruka sa nevzťahuje:

a) na opotrebenie bežným používaním výrobkov, 
b) na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,
c) na chyby spôsobené nedodržaním pokynov na používanie a údržbu,
d) na chyby, o ktorých kupujúci vie a bola na ne poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnouvýzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade výmeny tovaru si predávajúci vyhradzuje právo nahradiť tovar obdobným tovarom s porovnateľnými parametrami. 

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného dokladu. Záručná doba začne plynúť znovu od prevzatia nového tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave zabezpečenej predávajúcim (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny. 

5. PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DôVODU

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Tovar je možné vrátiť len poštou. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné uviesť číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze vrátené, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej forme vrátenia peňazí. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 
Pri vrátení tovaru by mal byť tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný a v pôvodnom neporušenom obale, v opačnom prípade bude predajca požadovať od kupujúceho náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
Pri vrátení tovaru zaniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim, rovnako zaniká aj právo na prípadné bonusy či darčeky a ak boli tieto pri nákupe poskytnuté, kupujúci je ich povinný vrátiť spolu s tovarom. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy : odstupenie_od_zmluvy.pdf 

Zasielaný vrátený tovar musí byť riadne a bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Za bezpečné balenie je zodpovedný kupujúci. Odporúčame poslať balík doporučenou zásielkou a poistený, nakoľko predajca neručí za jeho prípadnú stratu. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať prostredníctvom dobierky, prostriedky za vrátený tovar budú pri splnení vyššie uvedených podmienok vrátené kupujúcemu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru predajcom. 

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu RajVôní.sk postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
- ostatné súvisiace zákony a nariadenia

Kompletné podmienky ochrany osobných údajov platné pre internetový obchod RajVôní.sk sú dostupné tu
 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Právne vzťahy medzi predajcom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako i súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy medzi predajcom a kupujúcim iným než spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, ako i súvisiacimi predpismi.

 

Platnosť obchodných podmienok: od 29.9.2018